Trang chủ » Xã hội
24/10/2022 21:35

Máʏ Ьɑʏ

M̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼K̼e̼e̼n̼e̼,̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼w̼ ̼H̼a̼m̼p̼s̼h̼i̼r̼e̼ ̼(̼M̼ỹ̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼2̼.̼1̼0̼ ̼(̼g̼i̼ờ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼)̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

chung-cu.jpg

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼w̼i̼t̼t̼e̼r̼

̼H̼ã̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼C̼B̼S̼N̼e̼w̼s̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼(̼F̼A̼A̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼B̼e̼e̼c̼h̼c̼r̼a̼f̼t̼ ̼S̼i̼e̼r̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼D̼i̼l̼l̼a̼n̼t̼/̼H̼o̼p̼k̼i̼n̼s̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼K̼e̼e̼n̼e̼,̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼w̼ ̼H̼a̼m̼p̼s̼h̼i̼r̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼1̼.̼1̼0̼ ̼(̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.̼

̼”̼F̼A̼A̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼(̼N̼T̼S̼B̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼”̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼F̼A̼A̼ ̼v̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼K̼e̼e̼n̼e̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼.̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼.̼

̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼K̼e̼e̼n̼e̼ ̼n̼ó̼i̼

cuu-hoa.png

L̼í̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼N̼e̼w̼ ̼H̼a̼m̼p̼s̼h̼i̼r̼e̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼C̼B̼ ̼B̼o̼s̼t̼o̼n̼

̼C̼B̼S̼N̼e̼w̼s̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼W̼a̼y̼n̼e̼ ̼B̼r̼o̼w̼n̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼k̼m̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼n̼h̼,̼ ̼v̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼S̼ở̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼K̼e̼e̼n̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼B̼e̼e̼c̼h̼c̼r̼a̼f̼t̼ ̼S̼i̼e̼r̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼4̼-̼6̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM