G̼i̼á̼ ̼v̼à̼n̼g̼

G̼i̼á̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼U̼S̼D̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m...