Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
23/09/2022 07:44

V̼ụ̼ ̼N̼ữ̼ ̼H̼D̼V̼ ̼B̼ị̼ ̼H̼ã̼m̼ ̼H̼ạ̼i̼ ̼Ở̼ ̼B̼u̼n̼g̼a̼l̼o̼w̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼:̼ ̼B̼ị̼ ̼Đ̼e̼ ̼D̼ọ̼a̼ ̼,̼M̼u̼ố̼n̼ ̼D̼ù̼n̼g̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ể̼ ̼B̼ị̼t̼ ̼M̼i̼ệ̼n̼g̼

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼.̼N̼.̼L̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼b̼ù̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼T̼.̼N̼.̼L̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼o̼m̼e̼s̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼S̼u̼ ̼P̼h̼ì̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼8̼/̼9̼/̼2̼0̼2̼2̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼9̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼S̼u̼ ̼P̼h̼ì̼ ̼(̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼ạ̼ ̼M̼ề̼n̼h̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼S̼u̼ ̼P̼h̼ì̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼V̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼S̼u̼ ̼P̼h̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼h̼3̼0̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼9̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼ạ̼ ̼M̼ề̼n̼h̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼S̼u̼ ̼P̼h̼ì̼)̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼B̼u̼n̼g̼a̼l̼o̼w̼ ̼(̼n̼h̼à̼ ̼g̼ỗ̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼N̼ậ̼m̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼S̼u̼ ̼P̼h̼ì̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Vụ nữ HDV bị hãm hại ở bungalow Hà Giang: Quên khóa cửa do uống say, bị đòi thỏa hiệp bằng tiền - Hình 1

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼M̼ề̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼b̼u̼n̼g̼a̼l̼o̼w̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼M̼ề̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼l̼á̼i̼ ̼“̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼”̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼.̼ ̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼M̼ề̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼n̼g̼a̼l̼o̼w̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ố̼i̼.̼

̼N̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼M̼ề̼n̼h̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼ạ̼ ̼M̼ề̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼M̼ề̼n̼h̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼

Vụ nữ HDV bị hãm hại ở bungalow Hà Giang: Quên khóa cửa do uống say, bị đòi thỏa hiệp bằng tiền - Hình 2

T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼I̼n̼f̼o̼n̼e̼t̼,̼ ̼T̼.̼N̼.̼L̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼7̼/̼9̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼0̼h̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼L̼,̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼r̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼T̼.̼N̼.̼L̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼o̼m̼e̼s̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼N̼.̼L̼.̼

Vụ nữ HDV bị hãm hại ở bungalow Hà Giang: Quên khóa cửa do uống say, bị đòi thỏa hiệp bằng tiền - Hình 3

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼.̼N̼.̼L̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼b̼ù̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼“̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼.̼

Vụ nữ HDV bị hãm hại ở bungalow Hà Giang: Quên khóa cửa do uống say, bị đòi thỏa hiệp bằng tiền - Hình 4

N̼.̼L̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼c̼ớ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼c̼ớ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼…̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼a̼i̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼e̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼à̼m̼ ̼s̼ỡ̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼”̼.̼

Vụ nữ HDV bị hãm hại ở bungalow Hà Giang: Quên khóa cửa do uống say, bị đòi thỏa hiệp bằng tiền - Hình 5

C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼à̼m̼ ̼s̼ỡ̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼x̼ó̼c̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼.̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼”̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼3̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼S̼u̼ ̼P̼h̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼{̼b̼ệ̼n̼h̼}̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼;̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼ạ̼ ̼M̼ề̼n̼h̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼1̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼D̼a̼o̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

Vụ nữ HDV bị hãm hại ở bungalow Hà Giang: Quên khóa cửa do uống say, bị đòi thỏa hiệp bằng tiền - Hình 6

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼1̼/̼9̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼I̼n̼f̼o̼n̼e̼t̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼–̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼P̼L̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼v̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼ổ̼n̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼1̼/̼9̼)̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼S̼u̼ ̼P̼h̼ì̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼1̼/̼9̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼.̼

Vụ nữ HDV bị hãm hại ở bungalow Hà Giang: Quên khóa cửa do uống say, bị đòi thỏa hiệp bằng tiền - Hình 7

“̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM